Privacyverklaring van de Latemse Kunstkring.

De Latemse Kunstkring hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij ermee omgaan.  

Wetgeving

De Latemse Kunstkring houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation) en is verplicht vanaf 25 mei 2018.  Dit zijn Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens van levende personen: alle gegevens waarmee een persoon kan geïdentificeerd worden (een naam, voornaam, foto, enz).   Dit brengt o.a. met zich mee dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt (deze doelen en de persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring) en dat  passende technische en organisatorische maatregelen genomen werden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  De Latemse Kunstkring is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft of contact wenst op te nemen, kan dit via het emailadres  info@latemsekunstkring.be.

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Latemse Kunstkring verwerkt voor volgende doeleinden:  het versturen van uitnodigingen en informatie door middel van nieuwsbrieven;   u toe te laten in te schrijven als deelnemer aan activiteiten van de Latemse Kunstkring;  u te kunnen bereiken als er zich een onverwachte omstandigheid voordoet.  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u vragen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen (zie supra).  Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van de Latemse Kunstkring verwerkt. De verworven beelden worden nooit aan derde partijen verstrekt.   Verstrekking aan derden Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.   Bewaartermijn De Latemse Kunstkring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van de archivering van ons verenigingsleven worden niet langer dan 5 jaar bewaard.  Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bvb. de volgende maatregelen genomen: • alle personen die namens de Latemse Kunstkring van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.  

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.   Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  Wijziging privacyverklaring De Latemse Kunstkring kan zijn privacyverklaring wijzigen. In voorkomend geval wordt u daarvan verwittigd.   d.d. 05/11/2018